Zaloguj się

Producenci

 • Hanes
 • Fruit of the loom
 • Stedman
 • Keya
 • Adler

Regulamin

Regulamin określa i reguluje zasady współpracy pomiędzy Arteam sc.- zwanym dalej SPRZEDAJĄCYM - a firmą lub osobą składającą zamówienie w sklepie internetowym zwaną dalej- KUPUJĄCYM
Właścicielem sklepu internetowego (SPRZEDAJĄCYM) jest:

Arteam s.c.
ul. Adamskiego 5
40-609 Katowice
NIP 634-10-13-892

Sklep internetowy ARTeam czynny jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.


REGULAMIN HURTOWNI INTERNETOWEJ

PROSIMY O DOKONYWANIE WSZELKICH WPŁAT DOPIERO PO POTWIERDZENIU DOSTĘPNOŚCI TOWARU, TERMINU DOSTAWY I WARUNKÓW PŁATNOŚCI PRZEZ ADMINISTRATORA HURTOWNI.


UWAGA! POTWIERDZENIE GENEROWANE AUTOMATYCZNIE SŁUŻY TYLKO DO SPRAWDZENIA POPRAWNOŚCI ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.


Niniejszy regulamin reguluje zasady współpracy pomiędzy ARTeam s.c., zwanym dalej Dostawcą, a firmą skladającą zamówienie w firmie ARTeam s.c., zwaną dalej Zamawiającym.
Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej oznacza akceptację przez Zamawiającego Regulaminu Hurtowni Internetowej. Akceptacja dotyczy również przyszłych realizowanych zamówień. Regulamin Hurtowni Internetowej pozostaje wiążący bez szczególnego zawiadomienia nawet wtedy, gdy zamówienie jest z nim niezgodne. Odstępstwa od Regulaminu Hurtowni Internetowej są nieważne bez wyraźnej, pisemnej akceptacji ze strony Dostawcy.


Definicja hurtowni internetowej

Hurtownia internetowa jest narzędziem wykorzystywanym do współpracy z odbiorcami hurtowymi (agencje reklamowe, drukarnie, hafciarnie i innego typu pośrednicy).


Składanie zamówień

1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej. Zamówienie musi zawierać nazwę Zamawiającego, jego numer NIP, dokładny adres, numery telefonu i faksu, imię i nazwisko osoby prowadzącej i uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Złożenie zamówienia w hurtowni internetowej jest również upoważnieniem Dostawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

2. Zamówienia powinny być składane zgodnie z opisem technicznym towaru w hurtowni internetowej. Jeżeli w opisie towaru jest zaznaczona ilość minimalna, prosimy nie zamawiać mniejszych ilości.

3. Przy zamawianiu towarów z wyprzedaży prosimy przed zamówieniem potwierdzić dostepność towaru u administratora hurtowni.

4. Po złożeniu zamówienia hurtownia generuje automatyczne potwierdzenie. Jest to potwierdzenie poprawności wprowadzonych danych dotyczących zamówienia oraz danych Zamawiającego. Prosimy nie dokonywać wpłat na podstawie tego potwierdzenia.

5. Administrator hurtowni przyjmuje zamówienie do realizacji, informuje o ewentualnych brakach, proponuje alternatywne rozwiązania oraz ustala termin dostawy, ostateczną ilość kartonow do wysyłki, koszt transportu oraz kwotę końcową i warunki płatności.

6. Zamawiający potwierdza zwrotnie warunki dostawy i płatności.

Realizacja zamowień

1. Minimalna wartość zamówionego towaru wynosi 100,00 zl netto. Wszelkie jednostkowe zamówienia od klientów końcowych, których wartość nie przekracza 100,00 zl netto mogą być niezrealizowane bez podania przyczyn.

2. Kolejność realizacji zamówień jest uzalezniona od terminu dokonania wpłaty. Realizowane są zamówienia opłacone. Złożenie zamówienia do momentu dokonania wpłaty nie rezerwuje towaru w magazynie i może skutkowac przejściowym brakiem towaru.

3. Towar jest wysyłany do Zamawiającego na podstawie wpłaty zaksięgowanej na rachunku bankowym Dostawcy (nie dotyczy klientów, którzy zawarli umowę z odroczonym terminem płatności z Dostawcą).

4. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby w pełni realizować zamówienia. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla częściowych realizacji zamówień, potrzebna jest pisemna informacja.

5. Do momentu całkowitego uregulowania płatności przez Zamawiającego, towar pozostaje własnością Dostawcy.

6. Zamówienie złożone w hurtowni internetowej przez Zamawiającego, nie może być anulowane.

7. Jeżeli Zamawiający chcę otrzymać faktuę VAT zobowiązany jest przy pierwszym zamówieniu przesłać drogą pocztową aktualny wypis z Rejestru Handlowego, Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej lub Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz NIP i Regon.

Warunki płatności

1. Pierwsze trzy zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru– przed wysyłką. Po realizacji tych zamówień, Zamawiający może ubiegać się o zawarcie Umowy Współpracy z Dostawcą i odroczenie terminu płatności.

2. Klienci detaliczni (nie reprezentujący firm) i klienci, którzy nie mają podpisanej Umowy Współpracy z Dostawcą moga otrzymać zamówiony towar dopiero po dokonaniu przedpłaty oraz zaksięgowaniu jej na rachunku bankowym Dostawcy.

3. Jeżeli wpłata o której mowa w pkt. 2 nie wpłynie w ciągu 7 dni od daty zamówienia – zamówienie zostanie automatycznie anulowanie bez dalszych powiadomień.

4. Jeżeli Dostawca oferuje odroczony termin płatności, a wartość zamówienia przekracza 3.000 PLN netto, wymagana jest zaliczka w wysokości 40% wartości zamówienia. Pozostała kwota należna musi byc uregulowana w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. Dostawca zastrzega sobie prawo decyzji o długości terminu odroczenia płatności na wniosek Zamawiającego.

5. Zamawiający ma prawo ubiegać sie o otwarcie linii kredytowej u Dostawcy. Wniosek powinien byc złożony w formie pisemnej. Możliwość otwarcia linii kredytowej dotyczy klientów o udokumentowanej historii współpracy z Dostawcą i nie zalegających z płatnościami do Dostawcy. Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku bez uzasadnienia tej decyzji.


6. W przypadku dostarczenia towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii towaru. Dostawca wystawia każdorazowo fakturę VAT.

7. Przekroczenie przyznanego przez Dostawcę odroczonego terminu płatności stanowi podstawę do naliczania przez Dostawcę odsetek za zwłokę i obciążenia płatnika kosztami upomnień.


8. Jeżeli Zamawiający dokona wpłaty przed otrzymaniem potwierdzenia dostępności przez administratora hurtowni i w wyniku tego powstanie nadpłata – Dostawca dokona zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni. Od ewentualnych zwrotów nadpłat, powstałych wskutek dokonywania wpłat przed ostatecznym potwierdzeniem wartości zamówienia przez administratora hurtowni, bedzie pobierana opłata manipulacyjna w kwocie 10,00 PLN.


Warunki dostawy

1. Dostawy są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską „UPS”. Z przyczyn technicznych, nie ma możliwości korzystania z innej firmy spedycyjnej.

2. Koszty transportu ponosi Zamawiający.

3. Wysyłane kartony są oklejane taśmą firmową ARTeam s.c. w celu unikniecia ingerencji w ich zawartość w trakcie transportu. Jeżelii Zamawiający życzy sobie wysyłkę towaru bez takiej taśmy należy przesłać pisemnie takie oświadczenie. Wówczas do oklejenia zostanie użyta taśma neutralna. Za paczki wysyłane na prośbe Zamawiającego bez taśmy firmowej Dostawca nie bierze odpowiedzialności w przypadku braków towaru.

4. W przypadku uszkodzenia kartonów lub innej widocznej szkody, Zamawiający jest zobowiązany do adnotacji o uszkodzeniu na liście przewozowym w obecności kuriera i przeliczenia towaru w obecności kuriera.


Reklamacje

1. Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze.

2. Ponieważ przeznaczeniem towaru jest sprzedaż na rynku odzieży reklamowej i promocyjnej nie przyjmujemy zwrotów, jeżeli towar jest zgodny z zamówieniem i nieuszkodzony. Prosimy o rozważne zakupy.

3. Reklamacji podlega wyłącznie towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem zaakceptowanym przez Dostawcę. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż w terminie 1 dnia od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Reklamacji należy dokonać przed wykonaniem dekoracji na towarze, towar po przetworzeniu nie podlega reklamacji !

4. W przypadku wskazania przez Zamawiającego innego miejsca wysyłki niz siedziba Zamawiającego, Zamawiający jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia towaru. Reklamacje od firm trzecich nie bedą rozpatrywane.

5. Po odsprzedaniu towaru przez Zamawiającego kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za wady towaru przenosi się na Zamawiającego.

6. W przypadku dostawy towaru niewłaściwego lub uszkodzonego (przed dekorowaniem), Zamawiającemu przysługuje bezpłatna wymiana towaru lub uzupełnienie, w razie dostarczenia ilości niezgodnych z zaakceptowanym przez Dostawcę zamówieniem.

7. Zastrzega sie możliwość wymiany lub zwrotu towaru wysłanego przez Dostawcą zgodnie z zamówieniem Zamawiającego. O możliwości zwrotu towaru decyduje Dostawca. W każdym przypadku naliczane są wówczas koszty manipulacyjne w wysokości 25 % wartości zamówienia oraz koszt transportu w wysokości 18,00 PLN netto za każdy odesłany karton, za zwrot towaru do magazynu głównego Dostawcy.

8. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towarów u producentów.

Prawa autorskie

1. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Dostawcę produktów w materiałach reklamowych, stronie internetowej Dostawcy, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych ARTeam s.c., co do jakości druku lub haftu.
ARTeam s.c. ma prawo umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

Pozostałe warunki


1. Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający.

2. Koszt próbek ponosi Zamawiający. Próbki nie podlegają zwrotom.

3. Odcienie kolorów w katalogu i na stronie internetowej mogą różnić się od kolorów rzeczywistych produktów. Reklamacje wynikłe z tych różnic nie będą uwzględniane. Prosimy sprawdzić rzeczywisty odcień tkaniny.

4. Ceny na produkty Dostawcy są cenami netto, bez podatku VAT.

5. Wszelkie zmiany odnoszące sie do Regulaminu Hurtowni Internetowej wymagają formy pisemnej oraz akceptacji Dostawcy i Zamawiającego.

6. Spory powstałe w wyniku realizacji Regulaminu Hurtowni Internetowej bedą załatwiane polubownie. W przypadku braku porozumienia, spór rozstrzygnie Sąd Właściwy dla siedziby Dostawcy.

7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasi klienci

 • Auchan
 • Carrefour
 • BMW
 • Blizzard
 • Coca Cola
 • Volvo
 • Tecnica
 • Sephora
 • WOPR
 • Mercedes Benz
 • Plus
 • TOPR
 • PZU
 • Wirtualna Polska
 • Toyota
 • ING
 • Nestle
 • Castorama
 • Leroy Merlin
 • Policja
 • Opel
 • Citi Bank
 • ZHP
{nocache:c9f10337cef9d653d29d16ead74c8641#0}
Sklep internetowy Shoper.pl